´╗┐ <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.daymoney.co.uk/?fp=LhkUqFrCysaHx6vppU07FRfj5e%2FIJS18s%2FaTNwOFkBs57a60QUN5%2FcJMLdaX7tl1FQxy7u7IWlkgM4mbNxMYXg%3D%3D&prvtof=2%2BhGcwcKYdUkw3s1%2Fq%2FXzX%2BYQnA6jUCZRh4kU5xGE5A%3D&poru=FFQJGqCxszt%2BoO5sZ76ZZ20t8sQFwjQlVrLA2zIigUPO00n54JqhKkSZOyCl8Ra3xiLH3pdqBch%2BPYbcum8W5w%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>
Afbeelding 2 

Scheurkalender: 11 mei

Eet Wat Je Wilt Dag (VS)

*

De Mei van Gorter is wel vorstelijk
Maar de gort van Meier is ook kostelijk

 

Drogisterij Meier
Middenstandspo├źzie uit de Light Scheurkalender 2005

- A.I.